Om misverstanden en discussies te voorkomen en het voor iedereen leuk te houden, is het nodig dat er afspraken worden gemaakt.

Inschrijvingen :

 • Behalve voor de kortlopende reeksen is er 1 gratis proefles.
 • Lidgeld kan via overschrijving of in de dansschool contant vereffend worden. Bij inschrijving en betaling lidgeld vanaf 1 oktober wordt er €10 administratieve kosten aangerekend, tenzij bij uitzonderlijke omstandigheden waarover het bestuur van de vzw oordeelt. Bij niet-betaling voor 1 november van het betrokken schooljaar, wordt de leerling de toegang tot de lessen geweigerd. Voor deze regelingen wordt bij overschrijving de datum van boeking op de rekening van de vzw in beschouwing genomen. Bij contante betaling, de dag zelf.
 • Het betaalde lidgeld kan in geen enkel geval teruggevorderd of gerecupereerd worden (ook niet gedeeltelijk).
 • Verzekering is in het lidgeld inbegrepen.
 • Een deel van je lidgeld kan terugbetaald worden via het ziekenfonds. Je kan hiervoor via je account bij Ledenbeheer, een attest downloaden.

Lessen , voorstellingen en optredens :

 • De docenten beginnen graag op tijd. Minstens een 10-tal minuten vooraf aanwezig zijn is een aanrader.
 • Geen GSM’s of andere communicatietoestellen tijdens de les.
 • Roken, gebruik en/of onder invloed van alcoholische dranken en/of drugs in het volledige danscomplex of tijdens repetities of voorstellingen is absoluut verboden voor elk lid, vrijwilliger, verenigingswerker, bestuurslid of occasionele helper. Bij het niet-respecteren daarvan, wordt de persoon in kwestie verwijderd uit de lessen, repetities, optredens of van zijn taak ontheven. Bij herhaling volgt de stopzetting van de overeenkomst.
 • Ouders en sympathisanten hebben geen toegang tot de danszaal tijdens de lessen.
 • Om de 2 jaar wordt er een optreden georganiseerd : het Dansrecital. Alle dansers en disciplines nemen er aan deel. Het jaar tussenin is er een Opendeur. Het publiek wordt getoond wat de lessen precies inhouden en dit in combinatie met optredens.
 • Vzw Gestellae Ballet heeft het recht om gedurende het ganse dansseizoen docenten te vervangen (bijv. bij ziekte).
 • Indien een les niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte van de docent) wordt er een vervanger voorzien. Indien dit – in zeer uitzonderlijke omstandigheden – toch niet zou lukken, word je hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. (mail, sms, FB, ...)
 • Indien een les door coronamaatregelen of andere omstandigheden niet kan doorgaan, wordt deze verplaatst, online of outdoor gegeven.

Kledij

 • Danskledij is verplicht (geen jeans/broeken, rokjes of kleedjes).
 • Voor de lessen ballet, tapdans en modern-jazz is er een verplicht uniform voorzien. Deze is, aan een democratische prijs, in de balletschool te verkrijgen.   
 • Streetdance en fitness: gelieve propere dansschoenen mee te brengen om te dragen tijdens de lessen.

Wedstrijden

 • Het inschrijvingsgeld voor de wedstrijden is NIET inbegrepen in het lidgeld. Enkel verzekering en lidmaatschap Danssport Vlaanderen is inbegrepen in het lidgeld.
 • De dansers gaan zelf heen en terug naar de wedstrijdplaats.

Algemeen

 • De danser/ouder/docent/vrijwiller dient het huisreglement in acht te nemen en respecteert zijn collega-danser, de docenten en het bestuur. Onbehoorlijk gedrag en pestgedrag wordt niet getolereerd en kan leiden, bij meermaals herhaling, tot uitsluiting van de lessen/activiteiten en toegang tot de balletschool.
 • Het huisreglement hangt uit in de wachtruimte, kleedkamer en het bureel van het danscomplex.
 • Het huisreglement is niet limitatief en wordt aangepast indien nodig.
 • vzw Gestellae Ballet is niet aansprakelijk voor diefstal of schade/ongevallen veroorzaakt door derden (medeleerlingen, bezoekers, …) in de studio en op de parking.
 • Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar de les.
 • Verloren voorwerpen worden bewaard tot 1 oktober van het daarop volgend schooljaar. Daarna worden ze verwijderd.

Ethisch verantwoord dansen:

Indien een danser/docent/vrijwilliger het moeilijk heeft door pestgedrag, grensoverschrijdend gedrag, kan deze terecht bij de API (Saskia) van de balletschool. Bij haar kan er in alle discretie gepraat worden.